Ενέργεια: Τουλάχιστον στο 35% οι ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ το 2030

Τους δεσμευτικούς ενεργειακούς στόχους των χωρών – μελών της Ευρώπης, με χρονικό ορίζοντα το 2030, υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτοί προβλέπουν 35% για την ενεργειακή απόδοση, τουλάχιστον 35% για την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 12% για κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών. Όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι πανευρωπαϊκοί στόχοι, τα κράτη – μέλη καλούνται να ορίσουν δικούς τους εθνικούς στόχους. Αυτοί θα παρακολουθούνται και θα επιτυγχάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης.

Το σχέδιο οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση εγκρίθηκε με 485 ψήφους υπέρ, 132 κατά και 58 αποχές.

Ανανεώσιμες πηγές: δεσμευτικός στόχος 35%

Το ΕΚ ψήφισε υπέρ της επίτευξης στόχου 35% για το 2030 σε ό,τι αφορά το μερίδιο της κατανάλωσης σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν εθνικοί στόχοι, από τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποκλίνουν κατά 10% κατ’ ανώτατο όριο και υπό προϋποθέσεις.

Μεταφορές: προηγμένα βιοκαύσιμα

Έως το 2030, κάθε κράτος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το 12% της ενέργειας που καταναλώνεται στις μεταφορές θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η συνεισφορά των βιοκαυσίμων «πρώτης γενιάς» (αυτά που παράγονται από τρόφιμα και καλλιέργειες τροφίμων) πρέπει να περιοριστεί στα επίπεδα του 2017 και στο 7% κατ’ ανώτατο όριο στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Επίσης, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την απαγόρευση της χρήσης φοινικέλαιου ως βιοκαύσιμο από το 2021. Το μερίδιο των προηγμένων βιοκαυσίμων, των αερίων καυσίμων κίνησης μη βιολογικής προέλευσης και της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον το 1,5% το 2021 και το 10% το 2030.

Πρατήρια με σημεία φόρτισης οχημάτων

Όπως αποφασίστηκε, το 90% των πρατηρίων καυσίμων κατά μήκος του κεντρικού δικτύου που έχει δημιουργηθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα ως το 2022 με προσβάσιμα από το κοινό σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Τι γίνεται με τη βιομάζα

Παράλληλα, το ΕΚ ζητάει τα καθεστώτα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από βιομάζα να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην ενθαρρύνεται η ανάρμοστη χρήση της βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας. Τα κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την υφιστάμενη βιώσιμη προσφορά βιομάζας, ενώ για την παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καύση των αποβλήτων και καταλοίπων.

Καταναλωτές – παραγωγοί ενέργειας

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το ΕΚ ενέκρινε τις τροπολογίες για τους καταναλωτές – αυτοπαραγωγούς. Έτσι, θα έχουν το δικαίωμα να εγκαθιστούν συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους, χωρίς να υπόκεινται σε καμία επιβάρυνση, τέλος ή φόρο.

Μάλιστα, το ΕΚ ζητάει από τα κράτη – μέλη να εκτιμήσουν τους υφιστάμενους φραγμούς, να προωθήσουν την κατανάλωση αυτήν και να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές, ιδίως τα νοικοκυριά, μπορούν να ενταχθούν στις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς αδικαιολόγητους όρους ή διαδικασίες.

Οι εθνικοί στόχοι και ο ρόλος της ΕΕ

Όπως έγινε γνωστό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και κάθε δέκα χρόνια εφεξής, ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Το πρώτο σχέδιο θα καλύπτει την περίοδο 2021-2030. Τα ακόλουθα θα καλύπτουν την ακριβώς επόμενη δεκαετία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τα εθνικά σχέδια και θα μπορεί να διατυπώνει συστάσεις και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, εάν κρίνει ότι έχει σημειωθεί ανεπαρκής πρόοδος ή ότι έχουν ληφθεί ανεπαρκείς ενέργειες.

Τα επόμενα βήματα

Όπως αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις, οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, δεδομένου ότι το τελευταίο έχει ήδη εγκρίνει τη θέση του για την ενεργειακή απόδοση στις 26 Ιουνίου και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης στις 18 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ