Χρηματοδότηση 60 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες startup επιχειρήσεις

Στόχος της δράσης αποτελεί η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων των ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «levate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει προκηρύξει τη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19». Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Στόχος της δράσης αποτελεί η ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων των ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «levate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ως κεφάλαιο κίνησης, για την κάλυψη εξόδων τους έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο της δράσης επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του «levate Greece» με ποσό έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020), με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 100.000€

Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ήτοι το 2019 ή το 2020, επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται άμεσα, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/mis).

Τα πλήρη στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν αναζητηθούν στις ιστοσελίδες της ΓΓΕΤ  καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) http://www.antagonistikotita.gr.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 29.10.2021.

Δικαιούχοι

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να:

–Είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «levate Greece»

–Λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

–Εχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως 31.12.2020.

–Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

–Ασκούν δραστηριότητα συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3.

–Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

–Λειτουργούν αποκλειστικά με τη μορφή: ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε.

–Δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

–Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών ισούται ή είναι μεγαλύτερο των 6.250 ευρώ: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών α΄ υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές- βιολογικές δραστηριότητες), του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

–Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

–Εχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ (εφόσον είναι υποκείμενες) για το έτος αναφοράς 2019 εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ή υπεύθυνη δήλωση για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως έτος αναφοράς το 2020.

–Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.

Δείτε επίσης: ΥΠΟΙΚ: Πιστώνονται στους σεισμόπληκτους οι αποζημιώσεις που δικαιούνται

Ακολουθήστε το politic.gr Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Politic.gr