EUROKINISSI ÊáôÜ ôç óõíÜíôçóÞ ôïõò ïé äýï Üíäñåò áíôÜëëáîáí áðüøåéò ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé óýã÷ñïíåò ðüëåéò, êáé óõìöþíçóáí íá õðÜñîåé óôåíüôåñç óõíåñãáóßá ìå áíôáëëáãÞ êáëþí ðñáêôéêþí êáé åðéôõ÷çìÝíùí äñÜóåùí. Ï ÄÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí ìåôÝöåñå óôïí ïìüëïãü ôïõ, ôçí åìðåéñßá êáé ôçí ôå÷íïãíùóßá ðïõ Ý÷åé êáôáêôÞóåé ç ÁèÞíá. Ï ê. Êþóôáò ÌðáêïãéÜííçò åß÷å ôçí åõêáéñßá íá åðéóêåöôåß ìéá óåéñÜ áðü éäñýìáôá êáé öïñåßò ðïõ óôï÷åýïõí óôç óôÞñéîç ôçò êáéíïôïìßáò, ôçò åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò áëëÜ êáé ôùí åõÜëùôùí ðïëéôþí. Ôï ðñùß ôçò ÐáñáóêåõÞò ï ÄÞìáñ÷ïò Áèçíáßùí ê. Êþóôáò ÌðáêïãéÜííçò Ýãéíå äåêôüò êáé áðü ôïí Ðñùèõðïõñãü ôïõ Êïóüâïõ ê. Albin Kurti, ìå ôïí ïðïßï óõæÞôçóáí ó÷åôéêÜ ìå ôç äéðëùìáôßá ôùí ðüëåùí, ôç äéá÷åßñéóç ôçò ðáíäçìßáò êáé ôéò ðñïêëÞóåéò ôçò åðüìåíçò ìÝñáò áëëÜ êáé ãéá ôçí åõñùðáúêÞ ðñïïðôéêÞ ôùí Äõôéêþí Âáëêáíßùí. Åéäéêü åíäéáöÝñïí Ýäåéîå ï ê. ÌðáêïãéÜííçò ãéá ôçí Ïñèüäïîç åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ, åíþ åðÝëåîå íá åðéóêåöôåß êáé ôï óôñáôüðåäï ôçò KFOR, üðïõ åäñåýåé ç ÅëëçíéêÞ Äýíáìç ôïõ Êïóüâïõ. Ç åðßóêåøç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ Áèçíáßùí, ïëïêëçñþèçêå ìå ôçí óõíÜíôçóç ôïõ ìå ôïí Åðßóêïðï ÑÜóêáò êáé ÐñéæñÝíçò ê. Èåïäüóéï, óôï éóôïñéêü ÌïíáóôÞñé Gracanica. Ó÷åôéêÜ ìå ôçí åðßóêåøç êáé ôéò óõíáíôÞóåéò ðïõ åß÷å óôçí ðñùôåýïõóá ôïõ Êïóüâïõ ï ê. ÌðáêïãéÜííçò äÞëùóå: "ÅðéóôñïöÞ óôçí Ðñßóôéíá 15 ÷ñüíéá ìåôÜ ôçí èçôåßá ìïõ óôç Ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá óôï Êüóïâï, áíôáðïêñéíüìåíïò óôç ðñüóêëçóç ôïõ ößëïõ äçìÜñ÷ïõ Shpend Ahmeti êáé óõíÜíôçóç ìå ôïí ðñùèõðïõñãü Albin Kurti. Åõêáéñßá íá ìåôáöÝñïõìå ôå÷íïãíùóßá êáé êáëÝò ðñáêôéêÝò áðü ôçí ÁèÞíá óå ìéá ðüëç ðïõ áíáðôýóóåôáé ñáãäáßá, íá åìâáèýíïõìå ôç óõíåñãáóßá ìáò óå üëïõò ôïõò ôïìåßò, áëëÜ êáé íá åðéâåâáéþóïõìå ôïí éóôïñéêü çãåôéêü ñüëï ôçò

Επίσημη επίσκεψη Μπακογιάννη στην Πρίστινα- Συναντήσεις με Πρωθυπουργό και Δήμαρχο της πρωτεύουσας του Κοσόβου

Επίσημη επίσκεψη του Δημάρχου Αθηναίων στην Πρίστινα, πρωτεύουσα του Κοσόβου.

Στενότερη συνεργασία με ανταλλαγή καλών πρακτικών και επιτυχημένων δράσεων συμφώνησαν να έχουν οι πρωτεύουσες της Ελλάδας και του Κοσόβου, κατά την επίσημη επίσκεψη του Κώστα Μπακογιάννη στην Πρίστινα.

Ο Δημάρχος Αθηναίων επισκέφθηκε την πρωτεύουσα του Κοσόβου, προσκεκλημένος του ομολόγου του, Σπέντ Αχμέτι. Η επίσκεψη του, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, εντάσσεται «στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας των δύο πρωτευουσών, αλλά και του ευρύτερου ενδιαφέροντος για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων».

Σήμερα έγινε δεκτός και από τον πρωθυπουργό του Κοσόβου, Άλμπιν Κούρτι , με τον οποίο είχαν συζητήσεις «σχετικά με τη διπλωματία των πόλεων, τη διαχείριση της πανδημίας και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας, αλλά και για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων».

Στις συνομιλίες που είχε με το δήμαρχο της Πρίστινα, ο Κώστας Μπακογιάννης «μετέφερε την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει κατακτήσει η Αθήνα», τη στιγμή που έκανε επισκέψεις σε μια σειρά από ιδρύματα και φορείς που στοχεύουν στη στήριξη της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας αλλά και των ευάλωτων πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, «ειδικό ενδιαφέρον έδειξε ο κ. Μπακογιάννης για την ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ενώ επέλεξε να επισκεφτεί και το στρατόπεδο της KFOR, όπου εδρεύει η Ελληνική Δύναμη του Κοσόβου».

Η επίσκεψη του δημάρχου Αθηναίων, ολοκληρώθηκε με την συνάντησή του με τον επίσκοπο Ράσκας και Πριζρένης κ. Θεοδόσιο, στο ιστορικό Μοναστήρι Γκρατσάνιτσα.

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο κ. Μπακογιάννης υπενθύμισε την προ 15 ετών θητεία του στην Παγκόσμια Τράπεζα στο Κόσοβο και χαρακτήρισε την επίσκεψη «ευκαιρία να μεταφέρουμε τεχνογνωσία και καλές πρακτικές από την Αθήνα σε μια πόλη που αναπτύσσεται ραγδαία, να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, αλλά και να επιβεβαιώσουμε τον ιστορικό ηγετικό ρόλο της Αθήνας στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ήταν τιμή μου να συναντήσω και να ευχαριστήσω τους δικούς μας ανθρώπους που υπηρετούν στην Ελληνική Δύναμη του Κοσόβου. Αξέχαστη η επίσκεψη στο βυζαντινό μοναστήρι της Γκρατσάνιτσα και η συζήτηση με τον επίσκοπο Ράσκας και Πριζρένης κ. Θεοδόσιο».

Δείτε επίσης: Προθεσμία να δικαστεί τη Δευτέρα πήρε ο 22χρονος επιδειξιομανής- Εντολή για κράτησή του εξέδωσε το Αυτόφωρο

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

YouTube
YouTube