Προσλήψεις μόνιμων σερβιτόρων στο υπουργείο Εξωτερικών – Πως θα υποβάλλονται οι αιτήσεις

Νέα προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ για δύο θέσεις ειδικότητας «ΔΕ Σερβιτόρων», με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), στο υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

propoli

Ειδικά προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα ειδικά προσόντα, τα οποία θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης πρόσληψης και σύναψης της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering) ή Τεχνίτη Εστιατορίου – Επισιτισμού (Σερβιτόρος) ή Ειδικού Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης ή Βοηθού Εστιατορικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Επισήμανση: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων του β.δ. 151/1971 (Α’ 52):

Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ’ Γυμνασίου.
Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης μονοετούς κύκλου σπουδών υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Λυκείου. Εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες με το ανωτέρω (α) ειδικό προσόν, οι θέσεις δύναται να καλυφθούν από υποψηφίους/ες που διαθέτουν το ακόλουθο επικουρικό προσόν: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Καλή γνώση (Β2) της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τον κατάλογο πιστοποιητικών, που προβλέπονται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης της αγγλικής γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

γ) Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας, εκ των οποίων, τουλάχιστον, οι έξι (6) μήνες να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε φορείς του δημοσίου τομέα. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Η διαδικασία της αίτησης

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται η αποστολή, ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ΔΕ Σερβιτόρων ΙΔΑΧ ΥΠΕΞ» ενυπόγραφης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδικό έντυπο που προμηθεύονται οι υποψήφιοι από την ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών.

Με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνυποβάλλονται, απαραίτητα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου),

οι κατεχόμενοι τίτλοι σπουδών που είναι συναφείς με την προκήρυξη

πιστοποιητικό, τουλάχιστον, καλής γνώσης (Β2) της αγγλικής γλώσσας, από τους αποδεκτούς τίτλους γλωσσομάθειας του Παραρτήματος Α΄ τίτλων της παρούσας,

αποδεικτικά εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος, η συμβατική σχέση και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας που διανύθηκε στον δημόσιο τομέα, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που συνυποβάλλονται με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετά την πάροδο της οποίας δεν θα γίνονται δεκτά.

Δείτε επίσης: Μαρακάκης: «Ακόμα δεν έχει βρεθεί στοιχείο που να συνδέει την Πισπιρίγκου με την προμήθεια της κεταμίνης»

Loading