Θ. Βασιλείου: «Τα ΕΑΣ έχουν τεράστιες προοπτικές»

Συνέντευξη στον Θ. Παπαδόπουλο

Μέσα από τη διαδικασία του ρεπορτάζ η «Politik» κατέγραψε ερωτήματα που απασχολούν τους εργαζομένους στα ΕΑΣ, καθώς και τους ανθρώπους της αγοράς.

Αφού τα συγκέντρωσε τα έθεσε, ως όφειλε, στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Θεόφιλο Βασιλείου, ο οποίος μας παραχώρησε μια συνέντευξη που θέτει στο επίκεντρο την επόμενη ημέρα των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.

Στη συζήτησή μας κυριάρχησαν πολλά θέματα. Ωστόσο, εκείνα που κέντρισαν το ενδιαφέρουν αφορούν στη βιωσιμότητα της εταιρείας, καθώς και το επιχειρηματικό πλάνο προκειμένου τα ΕΑΣ να κερδίσουν την απόλυτη εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

-Τα ΕΑΣ υπέγραψαν πρόσφατα μια συμφωνία συνεργασίας με την ιδιωτική εταιρεία «SOUKOS ROBOTS» για την καταστροφή πυρομαχικών, ειδικότερα των ναρκών κατά προσωπικού, που η Ελλάδα υποχρεούται να καταστρέψει βάσει της διεθνούς σύμβασης της Οττάβα. Δημιουργήθηκε από ορισμένους αρνητικός «θόρυβος» γι’ αυτή τη συμφωνία. Σε τι συνίσταται ακριβώς η συμφωνία αυτή και γιατί θεωρείται αναγκαία και συμφέρουσα από τα ΕΑΣ;

«Η χώρα μας επικύρωσε, με το νόμο 2999 (ΦΕΚ Α71), τη διεθνή σύμβαση της Οττάβα για την καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού. Η σύμβαση προβλέπει, συγκεκριμένα, τη μη παραγωγή, διακίνηση, χρήση ναρκών του είδους αυτού και την καταστροφή όσων υπάρχουν. Τα ΕΑΣ δεν διέθεταν κατά την περίοδο αυτή, 1998-2000, ειδικές υποδομές και δυνατότητες για την εκτέλεση του έργου της καταστροφής ναρκών. Η τότε διοίκηση της εταιρείας έκρινε ότι ήταν ασύμφορη η δημιουργία ειδικής υποδομής για το σκοπό αυτό. Το έτος 2008, ετέθη θέμα, με τη μορφή μάλιστα επείγοντος, καταστροφής από τον Ελληνικό Στρατό των ναρκών κατά προσωπικού 1.568.000 που διέθετε. Μετά την υπογραφή σύμβασης για το έργο αυτό μεταξύ του Ελληνικού Στρατού και των ΕΑΣ, τα τελευταία ανέλαβαν τη διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου.

Το έργο κατακυρώθηκε στη Βουλγαρική εταιρεία “VIDEX”. Η τελευταία δεν μπόρεσε να το φέρει σε πέρας, λόγω του γνωστού επισυμβάντος φονικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της. Η μέθοδος την οποία χρησιμοποιούσε η “VIDEX”  ήταν η μηχανολογική αποσυναρμολόγηση των ναρκών στο Λαύριο. Ανελήφθη προσπάθεια στη συνέχεια από τα ΕΑΣ για να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας μονάδας μηχανολογικής αποσυναρμολόγησης ναρκών. Έγινε δοκιμαστική καταστροφή περιορισμένου αριθμού ναρκών, με τη μέθοδο αυτή (χειρωνακτική αποσυναρμολόγηση). Διαπιστώθηκε όμως ότι για τη βιομηχανοποίηση της μεθόδου χρειάζονταν επενδύσεις 2.300.000 ευρώ σε βιομηχανικό εξοπλισμό και 12 μήνες αναμονή για την πιστοποίηση. Η υποδομή αυτή θα μπορούσε να έχει ημερήσια απόδοση το πολύ έως 1500 νάρκες. Στο σημείο αυτό, το 2016, τα ΕΑΣ υπέγραψαν το πλαίσιο συμφωνίας (MOU) με την εταιρεία “SOUKOS ROBOTS”, με ολοφάνερα πλεονεκτήματα, τόσο σε ό,τι αφορά τον ρυθμό καταστροφής ναρκών, όσο και την ασφάλεια της διαδικασίας και την πιστοποίηση. Η εταιρεία “SOUKOS ROBOTS” διέθετε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σχετιζόμενο με την καταστροφή ναρκών κατά προσωπικού και άλλων πυρομαχικών. Με βάση το πλαίσιο συνεργασίας που υπέγραψαν, τα ΕΑΣ και η “SOUKOS ROBOTS” προχώρησαν στην ανάπτυξη από κοινού ενός συγκεκριμένου και καινοτόμου συστήματος καταστροφής ναρκών και άλλων πυρομαχικών. Το σύστημα αυτό εξασφάλισε πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή του Αμερικανικού Στρατού (US Army Research, Development and Engineering Command) και από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης της Διαδικασίας Καταστροφής Ναρκών του ΓΕΣ. Η πιστοποίηση που εξασφαλίστηκε είναι συγκεκριμένη. Αφορά τα ΕΑΣ και συγκεκριμένα το συγκρότημα Λαυρίου και την εταιρεία “SOUKOS ROBOTS”. Ο ρυθμός καταστροφής ανά ημέρα ανήλθε με τη νέα μέθοδο σε 3.000 νάρκες».

-Γιατί όμως δεν ακολουθήθηκε, όπως και προηγουμένως, η διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού; 

«Δεν έγινε διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή της εταιρείας “SOUKOS ROBOTS”, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει απλή ανάθεση έργου. Πρόκειται για συνανάπτυξη από τα ΕΑΣ και τη “SOUKOS ROBOTS” μιας νέας ευρεσιτεχνίας. Είναι γνωστό ότι σε μια τέτοια περίπτωση, όταν πρόκειται δηλαδή για έρευνα και ανάπτυξη, δεν απαιτείται από το νόμο διεθνής διαγωνισμός».

-Ακολουθήθηκαν, κατά τα άλλα, όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τη συνεργασία με την εταιρεία “SOUKOS ROBOTS”;

«Ασφαλώς, ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Κατά πρώτο λόγο, ζητήθηκε γνωμοδότηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους για την τροποποίηση της υπάρχουσας σύμβασης για την καταστροφή των ναρκών. Το νομικό συμβούλιο του κράτους ενέκρινε την τροποποίηση. Κατά δεύτερο λόγο, το Δ.Σ. των ΕΑΣ, πριν την υπογραφή της σύμβασης με την συγκεκριμένη εταιρεία, συγκρότησε ειδική οικονομοτεχνική επιτροπή για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου και για την αξιολόγηση παραλλήλως των δυνατοτήτων καταστροφής ναρκών από τα ΕΑΣ. Τα συμπεράσματα ήταν καταφανή και αναμφισβήτητα. Το νέο σύστημα που συνανέπτυξαν  τα  ΕΑΣ και η “SOUKOS ROBOTS” υπερείχε καταλυτικά, τόσο ως προς τον ρυθμό καταστροφής ναρκών και άλλων πυρομαχικών, όσο και ως προς την ασφάλεια της διαδικασίας και το οικονομικό αποτέλεσμα».

-Έγιναν όμως καταγγελίες στον Τύπο, ότι η εταιρεία «SOUKOS ROBOTS» αντιμετώπιζε προβλήματα και ότι συγκεκριμένα δεν είχε ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

«Τα ΕΑΣ έχουν ως πάγια πρακτική, που προβλέπεται άλλωστε, από το νόμο  να ελέγχουν σχολαστικά την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, όπως επίσης το ποινικό μητρώο του νομίμου εκπροσώπου κάθε εταιρείας, με την οποία συνεργάζονται. Αυτό έπραξε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η εταιρεία “SOUKOS ROBOTS” διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και ο νόμιμος  εκπρόσωπός της  το προβλεπόμενο από το νόμο ποινικό μητρώο».

-Η νέα αυτή δραστηριότητα που δρομολογείτε με τη συνεργασία σας με την εταιρεία «SOUKOS ROBOTS» έχει αποκλειστικό στόχο τις νάρκες κατά προσωπικού του Ελληνικού Στρατού ή προσβλέπετε και σε άλλα πυρομαχικά και σε αγορές του εξωτερικού;

 «Ο πρώτος στόχος είναι η ολοκλήρωση της καταστροφής των 643.000 ναρκών κατά προσωπικού του Ελληνικού Στρατού, που υπολείπονται από τον αρχικό αριθμό των 1.568.000. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη εκτός των χρονικών ορίων που έθεσε η διεθνής σύμβαση της Οττάβα. Η μόνη άλλη χώρα, που βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση είναι η Ουκρανία. Η Ελλάδα έχει ανάγκη επομένως, για λόγους που απορρέουν από τις διεθνείς της υποχρεώσεις, να επισπεύσει, όσο μπορεί τη διαδικασία καταστροφής των ναρκών που διαθέτει. Μέχρι σήμερα, με το νέο σύστημα, έχουν καταστραφεί 40.500 νάρκες και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα πρωτόκολλα καταστροφής τους.  Ο ταχύτερος ρυθμός, με τον οποίο γίνεται τώρα η καταστροφή των ναρκών, κάτω από συνθήκες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, ανταποκρίνεται ακριβώς σ’ αυτή την ανάγκη. Παρέχει όμως και στις δύο συνεργαζόμενες εταιρείες ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σ’ ένα τομέα δραστηριοτήτων, την καταστροφή ναρκών και πυρομαχικών, προερχόμενο από τις ξένες αγορές, αλλά και από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας, που έχει τεράστιες προοπτικές και δυνατότητες.  Για τα ΕΑΣ είναι πρακτικά ένας νέος τομέας δραστηριοτήτων, πολλά υποσχόμενος».

 


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Politik την Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018