Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Πότε θα καταβληθεί

Στις 27 Φεβρουαρίου θα πιστωθεί στους δικαιούχους το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Όσες αιτήσεις εγκρίθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018, έχουν ανακληθεί την 1η Φεβρουαρίου 2018 λόγω συμπλήρωσης 12 μηνών από το μήνα έγκρισης. Για το λόγο αυτό  οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν νέες αιτήσεις.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

Δελτίο Ταυτότητας

Α.Φ.Μ. αιτούντα

Α.Μ.Κ.Α. αιτούντα

Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπέζης δικαιούχου.

E–mail, αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας.

Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ

Αριθμός Μητρώου ΟΑΕΔ και ημερομηνία εγγραφής στον ΟΑΕΔ

Έντυπο Συναίνεσης (εκτύπωση από το www.keaprogram.gr) με συμπληρωμένο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και γνήσιο υπογραφής για τα ενήλικα πρόσωπα του νοικοκυριού και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ. άδεια διαμονής, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου, μόνιμη ή προσωρινή δικαστική επιμέλεια τέκνου, αγοράς ακινήτων ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης.)