Παυλίδης: Πρόταση εξαγοράς του 10% της Mermeren

Πρόταση εξαγοράς του 10% των πιστοποιητικών ΕΛ.ΠΙΣ. της Mermeren Prilep υπέβαλε η «Παυλίδης Ανώνυμη εταιρεία Μάρμαρα – Γρανίτες».

Η τελευταία, που κατέχει το 88,40% της Mermeren, υπέβαλε την πρόταση εξαγοράς με τιμή 18,70 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέρεται στην πρόταση, η Παυλίδης θα αναλάβει μόνο την τιμή και όχι τα δικαιώματα εκκαθάρισης καθώς και τον φόρο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην πρόταση:

“Η Προτείνουσα Εταιρεία δεν θα αναλάβει για λογαριασμό των αποδεχόμενων την Πρόταση Εξαγοράς (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Κάτοχοι») την καταβολή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιωμάτων εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων Προσφερόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. (στο εξής τα «Μεταβιβαζόμενα ΕΛ.ΠΙΣ.») υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής η «ATHEXCSD»), ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος του ΕΛ.ΠΙΣ. στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά Αποδεχόμενο Κάτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ATHEXCSD όπως ισχύει.

Εκτός ο φόρος εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής

Η Προτείνουσα Εταιρεία, επίσης, δεν αναλαμβάνει την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων ΕΛ.ΠΙΣ. στην Προτείνουσα Εταιρεία, σήμερα ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής και το οποίο θα βαρύνει τους Αποδεχόμενους Κατόχους. Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, μειωμένο κατά το ποσό των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, καθώς και του προαναφερόμενου φόρου. 3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Κάτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Πρότασης Εξαγοράς, με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής το «Έντυπο Δήλωσης Αποδοχής») στα γραφεία του Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.), θα διαρκέσει από 28.02.2018 και ώρα 09:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) έως 28.03.2018 και ώρα 03:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»).