Και κοπανατζού και με πρακτορείο ΟΠΑΠ η Ολυμπιονίκης!

Και κοπανατζού και με πρακτορείο ΟΠΑΠ η Ολυμπιονίκης!

Του Γιάννη Συμεωνίδη

Κανείς δεν ισχυρίζεται πως οι αθλήτριες και οι αθλητές που φέρνουν Ολυμπιακά μετάλλια ή διακρίσεις δεν πρέπει να ανταμείβονται από το κράτος.

Όταν, ωστόσο, η ανεργία βρίσκεται ακόμα στα ύψη τότε καλό είναι να μην προκαλούν με τις καλώς αμειβόμενες πολυθεσίες τους την ώρα που άλλοι δεν μπορούν να μπουν ούτε καν στο ταμείο ανεργίας.

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) έλαβε καταγγελίες πως αθλήτρια, η οποία λόγω διάκρισης διορίστηκε ως μόνιμη υπάλληλος στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), είχε επαγγελματική δραστηριότητα στο εξωτερικό, με συνέπεια να μην είναι παρούσα στην εργασία της, αν κι αμειβόταν κανονικώς από την υπηρεσία της και είχε λάβει άδεια και λειτουργεί πρακτορείο ΠΡΟΠΟ.

Κατά τον έλεγχο που φέρνει σήμερα στο φως το Politik διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

στην υπάλληλο χορηγήθηκαν εκτός των κανονικών, αναρρωτικών κι άνευ αποδοχών αδειών και ειδικές άδειες (αθλητικές) για τη συμμετοχή της σε προπονήσεις κι αθλητικούς αγώνες στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Ειδικότερα, οι αθλητικές άδειες που έλαβε, κάλυψαν το χρονικό διάστημα από την επομένη της ανάληψης υπηρεσίας στο Δημόσιο το έτος 2003 μέχρι 30-10-2007, τα δε μικρά κενά διαστήματα μεταξύ των ειδικών αδειών (αθλητικών) καλύφθηκαν με τη χορήγηση αδειών κανονικών, αναρρωτικών κι άνευ αποδοχών.

Ακολούθως, από το 2007 η υπάλληλος μετακινήθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Αθλητισμού στο γραφείο του, όπου παράμεινε μέχρι 30-09-09, χωρίς κατά το διάστημα αυτό να φαίνεται πως έλαβε οποιαδήποτε κανονική, αναρρωτική, αθλητική ή άλλη άδεια.

Στη συνέχεια, από 1-10-2009 έλαβε άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 11-6-2010, η οποία της χορηγήθηκε επτά μήνες μετά από την έναρξή της, ενώ για το λοιπό από τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών διάστημα του έτους 2010 δεν φαίνεται να της χορηγήθηκε οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Κατά το έτος 2011 έλαβε άδεια άνευ αποδοχών για το διάστημα από 25-01 μέχρι 25-04-2011 που της χορηγήθηκε εκ των υστέρων τον Ιούλιο 2011.

Κατά τη διαδικασία χορήγησης των παραπάνω αθλητικών αδειών δεν τηρήθηκαν τα οριζόμενα από το νόμο, αφού από τις εννέα συνολικώς αιτήσεις της υπαλλήλου μόνο δύο κατά τα δύο πρώτα έτη υπηρεσίας της υποβλήθηκαν δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν την απουσία της, πέντε υποβλήθηκαν χωρίς συνυποβολή των βεβαιώσεων της οικείας ομοσπονδίας, οι οποίες εκδόθηκαν μεταγενέστερα, τρεις υποβλήθηκαν από τρεις έως και 38 περίπου ημέρες μετά από την απουσία της, από τις βεβαιώσεις δε της οικείας ομοσπονδίας μόνο δύο ανέφεραν αναλυτικώς το πρόγραμμα, το είδος των αγώνων καθώς και τις χώρες στις οποίες θα πραγματοποιούνταν.

Η παρουσία της υπαλλήλου στην εργασία της δεν επιβεβαιώνεται από έγγραφα στοιχεία, ακόμα και για τα διαστήματα που δεν της είχε χορηγηθεί κάποια άδεια, καθώς είτε δεν σήμαινε κάρτα παρουσίας είτε δεν υπάρχει έντυπο παρουσίας στην εργασία της.

Υπέγραφε συμβόλαια χωρίς άδεια

Κατά την ως άνω περίοδο, από στοιχεία στο διαδίκτυο, προκύπτει ότι κατά δηλώσεις της ιδίας είχε υπογράψει συμβόλαια με ομάδες της αλλοδαπής, αλλά και της ημεδαπής χωρίς ουδέποτε να της χορηγηθεί σχετική άδεια από τη ΓΓΑ.

Συνεπώς η υπάλληλος, κατά παράβαση του νόμου, υπόγραψε συμβόλαιο/α για παροχή αθλητικών υπηρεσιών με αμοιβή με αθλητικούς συλλόγους της αλλοδαπής, αλλά και της ημεδαπής χωρίς σχετική άδεια από τον αρμόδιο για το διορισμό της όργανο μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας της, ως ο νόμος ορίζει.

Η δραστηριότητά της αυτή, για όσο διάρκεσε, δεν συμβιβαζόταν με τα καθήκοντα της θέσης της ως διοικητικής υπαλλήλου.

Περαιτέρω, μολονότι η αθλήτρια διορίστηκε σε κενή θέση φορέα του Δημοσίου της χορηγήθηκε επιπροσθέτως κι άδεια πρακτορείου ΠΡΟΠΟ, την οποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ότι «…αθλητής με εξαιρετική αθλητική διάκριση που διορίστηκε σε κενή θέση δημόσιου φορέα δεν δύναται να κατέχει παράλληλα και με την παραπάνω θέση κι άδεια ΠΡΟΠΟ που του χορηγήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών».

Κατά συνέπεια, η υπάλληλος δεν μπορεί να κατέχει παράλληλα με τη θέση της στο Δημόσιο κι άδεια πρακτορείου ΠΡΟΠΟ και να ασκεί την αντίστοιχη επιχειρηματική δραστηριότητα που συνιστά απαγορευμένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του Υπαλληλικού Κώδικα συμμετοχή σε εμπορική εταιρεία.

Το ΣΕΕΔΔ ζήτησε από τη ΓΓΑ να μεριμνήσει για την άμεση συμμόρφωση της υπαλλήλου, για τη διερεύνηση ανάλογων περιπτώσεων υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και παράλληλα διατηρούν πρακτορεία ΟΠΑΠ και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με την απαγόρευση συμμετοχής τους σε εμπορικές εταιρείες κι ανεξαρτήτως της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί κάθε υπάλληλος να πιστοποιείται ημερησίως η τήρηση του υποχρεωτικού χρόνου εργασίας.