Θεσσαλονίκη: Η πρώτη παράταση ολοκλήρωσης του FlyOver και η αποζημίωση του εργολάβου είναι γεγονός

Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε η απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα με την οποία επικυρώνεται η πρώτη παράταση του αρχικού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.» κατά πέντε μήνες εξ’ αιτίας την αντίστοιχης χρονικής καθυστέρησης έναρξης των εργασιών. 

Εκτός αυτού στην ίδια απόφαση δηλώνεται ρητά ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δημοσίου το οποίο θα κληθεί να καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις στην ανάδοχο κοινοπραξία, το ύψος των οποίων θα προσδιοριστεί το προσεχές διάστημα.

propoli

Σύμφωνα με το αρχικό πλάνο η ημερομηνία παράδοσης του έργου ήταν στις 18 Δεκεμβρίου 2026, δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή, στις 19 Δεκεμβρίου 2022, της σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία «ΚΕΔΡΗΝΟΣ ΛΟΦΟΣ Α.Ε.», η οποία αποτελεί τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης («ΙΦΣ») με το Ελληνικό Δημόσιο.

Διαβάστε την απόφαση

Κατόπιν όλων αυτών ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπέγραψε χθες 7 Φεβρουαρίου απόφαση με την οποία αποφασίζει:

1. Την μετάθεση της Προγραμματισμένης Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, που αρχικά είχε οριστεί για την 18η Δεκεμβρίου 2026 και η οποία ορίζεται εκ νέου για την 14η Μαΐου 2027, χωρίς να συντρέχει συναφής υπαιτιότητα ή εν γένει ευθύνη του ΙΦΣ συνδεόμενη με την ως άνω μετάθεση ή τις συνέπειες αυτής, με ταυτόχρονη απαλλαγή του ΙΦΣ από την υποχρέωση καταβολής ποινικών ρητρών κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα.

2. Την έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του έργου: «Αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με Σ.Δ.Ι.Τ.», με τις παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη του από τον ΙΦΣ και όπως ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.

3. Την αποδοχή της αποζημίωσης του ΙΦΣ για αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης και που συνίσταται στις πρόσθετες δαπάνες λόγω της καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των Εργασιών, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων από τον ΙΦΣ και την εξέταση τους από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της Περιόδου Υπηρεσιών δεν επηρεάζεται και διατηρείται σε 26 (είκοσι έξι) έτη από την Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών, όπως αυτή μετατέθηκε και ορίστηκε εκ νέου κατά τα ανωτέρω, ήτοι από την 14η Μαΐου 2027 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης, όπως αυτή αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 5.2.2 περ. (β) της Σύμβασης Σύμπραξης.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης: Στ. Αγγελούδης: «Το σκεπτικό της έναρξης του Flyover ήταν πάμε κι όπου βγει» – Οι 11 προτάσεις του δήμου για το κυκλοφοριακό

Loading