Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία:  POLITIC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Νομική Μορφή:  ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος:  POLITIC

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  801266662

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:  Αμπελοκήπων

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  153073006000

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.:  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Έδρας:  Μοναστηρίου 315

Περιοχή:  Μενεμένη – Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.:  54628

Τηλέφωνο: 2310555522

Email: [email protected]

Ημ/νία Λήξης  1ης  Διαχειριστικής Περιόδου:  31/12/2019

Μέλη / Εταίροι:  Αναστάσιος Σαπατακίδης

Κεφαλαιακές Εισφορές: 

  •  Αναστάσιος Σαπατακίδης:  100% 10.000 ευρώ

-->