Ï ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò (Ê) óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ×ñÞóôï Óôáúêïýñá (2Ä) êáé ôïí õöõðïõñãü ðáñÜ ôù Ðñùèõðïõñãü êáé êõâåñíçôéêü åêðñüóùðï ÃéÜííç Ïéêïíüìïõ (Á), åðéóêÝðôåôáé ôïí ¢ãéï Êùíóôáíôßíï Öèéþôéäáò, ãéá ôçí åðßâëåøç ôùí åñãáóßþí áíáâÜèìéóçò ôïõ ëéìáíéïý, ôçí ÄåõôÝñá 27 Ìáñôßïõ 2023. Óôç óõíÝ÷åé áï ðñùèõðïõñãüò èá åðéóêåöèåß ôçí ÐáíåëëÞíéá Åêèåóç êáé ôï õðü êáôáóêåõÞ êëåéóôü êïëõìâçôÞñéï óôç Ëáìßá, åíþ áñãüôåñá èá óõíáíôçèåß ìå ôïí óåâáóìéüôáôï ìçôñïðïëßôç Öèéþôéäáò Óõìåþí óôï Ðíåõìáôéêü ÊÝíôñï ôçò ÉåñÜò Ìçôñüðïëçò Öèéþôéäáò. ÌåôÝðåéôá èá óõíïìéëÞóåé ìå åêðñïóþðïõò, áõôïäéïéêçôéêïýò ôçò ðåñéï÷Þò êáé ìå ôïí ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò ÖÜíç Óðáíü ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ Áíáðôõîéáêïý ÐñïãñÜììáôïò ôçò ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò, ìå ôåëéêü óôáèìü ôïõ ðñùèõðïõñãïý ôï Äçìïôéêü ÈÝáôñï ôçò Ëáìßáò, üðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß ç ïìéëßá ôïõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÑÇÓ ÌÁÑÔÁÊÏÓ

Περιοδεία Μητσοτάκη στη Φθιώτιδα: Επιθεώρησε τις εργασίες στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου

Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου είναι ο πρώτος σταθμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Φθιώτιδα.

Το πρωί της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την επιθεώρηση των εργασιών του έργου στο λιμάνι, προϋπολογισμού 9,8 εκατ. ευρώ, που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Παρόντες ήταν ο υπουργός των Οικονομικών και Βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό-Κυβερνητικός εκπρόσωπος, επίσης βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης οι βουλευτές Γιώργος Κοτρωνιάς και Ελένη Μακρή Θεοδώρου, ο περιφερειάρχης Στερεάς Φάνης Σπανός, ο δήμαρχος Καμμένων Βούρλων Γιάννης Συκιώτης εκπρόσωποι της περιοχής και πολλοί κάτοικοι.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη του έργου που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και ενημερώθηκε πώς τα συγκεκριμένα λιμενικά έργα στον Άγιο Κωνσταντίνο θα διευκολύνουν την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από και προς τις Σποράδες.

Δείτε επίσης: Στη Λαμία ο Κυρ. Μητσοτάκης – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Loading